Nico Vloothuis
Nico Vloothuis

De stichting heeft ten doel: a. het initiëren, bedenken, organiseren en begeleiden van voorstellingen en evenementen op het gebied van muziek en theater in de breedste zin voor kinderen en volwassenen; b. het bieden van professionele ondersteuning aan projectdeelnemers van de onder a. bedoelde voorstellingen en evenementen; c. het organiseren en begeleiden van scholingstrajecten op het terrein van theater en muziek, workshops en dergelijke; d. het samenwerken met meerdere culturele disciplines binnen het werkgebied; e. het tot stand brengen van onderlinge samenwerking van verenigingen en instellingen, die de projectdeelnemers nieuwe kunstuitingen, voorstellingen en evenementen biedt; f. het aanspreken en betrekken van de jeugd/ jongeren in het werkgebied; g, het bevorderen van een beter cultuurklimaat in het werkgebied; h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van een organisatorische vorm van werken met projectmanagers vanuit verschillende disciplines en het sluiten van projectovereenkomsten met verenigingen of andere georganiseerde groepen die actief zijn op het terrein van muziek, dans en/of toneel. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  De stichting ziet als haar werkgebied de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

v.l.n.r. Nico Vloothuis,Gea Faber, Suzanne van Hal, Henk Benus en Ilse Hilde de Jager
v.l.n.r. Nico Vloothuis,Gea Faber, Suzanne van Hal, Henk Benus en Ilse Hilde de Jager

Beloningsbeleid:

Het Bestuur bestaat uit 5 personen met zeer veel ervaring op het terrein van: Organisatie, muziek, dans,  theater en toneel. Het bestuur wordt voor de werkzaamheden nu en in de toekomst niet bezoldigd. Zij ziet tevens af van vacatiegeld. Reëel  gemaakte onkosten worden wel vergoed. Ter ondersteuning zal een aantal vrijwilligers onderdeel uitmaken van de organisatie. Vrijwilligers kunnen, indien wenselijk,  een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de daartoe gestelde regels en wetgeving. Beroepsmusici ontvangen een passende vergoeding  maar uitsluitend voor een projectperiode. Dit conform de regelingen die er voor beroepsmusici op projectbasis gelden.

De Stichting Sarastro is als ideële instelling opgericht in maart 2016.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden werken op vrijwillige basis. Bij het onverhoopt opheffen van de stichting zullen de overgebleven  geldelijke en materiële bezittingen ter beschikking worden gesteld aan een ANBI stichting met ongeveer gelijkwaardige doelstellingen.

Groepen, verenigingen en individuen kunnen met een plan op cultureel gebied, in ruime zin, contact opnemen met het bestuur van de Stichting om te bezien of de activiteit als project via de Stichting uitgevoerd kan worden.  

 

Het Bestuur:

Voorzitter:  Nico Vloothuis

Secretariaat: Suzanne van Hal

Financiën: Henk Benus (tevens vice-voorzitter)

Bestuurslid: Ilse Hilde de Jager

Bestuurslid: Gea Faber

Postadres: DeWanne 99,9521DE Nieuw Buinen

email: sarastro@ziggo.nl 

Tel: 0633927359 of 0649054377 

Twitter: @SSarastro

Facebook 

Culturele ANBI

De Stichting Sarastro, Muziektheater voor het Noorden is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Wat houd dat in?

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Stichting Sarastro is dat bijna voor 100%. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

 

 Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

PRIVACY-BELEID

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U heeft er vast over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacy-regels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons Privacy Statement aangepast.

 

Wat betekent dit voor u? Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door een donatie te schenken of mee te doen aan een project. In ons Privacy Statement staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen en worden die nimmer aan derden ter beschikking gesteld.